អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Tim Burton

ឈ្មោះពេញ: Timothy W. Burton
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 25 Aug 1958
ទីកន្លែងកំណើត: Burbank, California
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង