អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Samuel L. Jackson

ឈ្មោះពេញ: Samuel Leroy Jackson
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 21 Dec 1948
ទីកន្លែងកំណើត: Washington D.C., US
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង