អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Sally Hawkins

ឈ្មោះពេញ: Sally Cecillia Hawkins
ភេទ: Female
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 27 Apr 1976
ទីកន្លែងកំណើត: Dulwich, England
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង