អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Sophie Turner

ឈ្មោះពេញ: Sophie Turner
ភេទ: Female
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 21 Feb 1996
ទីកន្លែងកំណើត: Northampton, Northamptonshire, England
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង