អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Rebecca Ferguson

ឈ្មោះពេញ: Rebecca Louisa Ferguson
ភេទ: Female
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 19 Oct 1983
ទីកន្លែងកំណើត: Stockholm, Sweden
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង