អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Rafe Spall

ឈ្មោះពេញ: Rafe Joseph Spall
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 10 Mar 1983
ទីកន្លែងកំណើត: East Dulwich
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង