អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Robert Rodriguez

ឈ្មោះពេញ: Robert Anthony Rodriguez
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 20 Jun 1968
ទីកន្លែងកំណើត: San Antonio, Texas, USA
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង