អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Nicholas Hoult

ឈ្មោះពេញ: Nicholas Caradoc Hoult
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 07 Dec 1989
ទីកន្លែងកំណើត: Wokingham, England, UK
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង