អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Mark Strong

ឈ្មោះពេញ: Marco Giuseppe Salussolia
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 05 Aug 1963
ទីកន្លែងកំណើត: London, England, UK
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង