អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Michael Keaton

ឈ្មោះពេញ: Michael Keaton
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 05 Sep 1951
ទីកន្លែងកំណើត: Coraopolis, Pennsylvania, USA
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង