អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Marisa Tomei

ឈ្មោះពេញ: Marisa Tomei
ភេទ: Female
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 04 Dec 1964
ទីកន្លែងកំណើត: Brooklyn, New York
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង