អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Michael Fassbender

ឈ្មោះពេញ: Michael Fassbender
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 02 Apr 1977
ទីកន្លែងកំណើត: Heidelberg, Germany
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង