អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Lupita Nyong'o

ឈ្មោះពេញ: Lupita Amondi Nyong'o
ភេទ: Female
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 01 Mar 1983
ទីកន្លែងកំណើត: Mexico City
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង