អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Liam Neeson

ឈ្មោះពេញ: Liam John Neeson
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 07 Jun 1952
ទីកន្លែងកំណើត: Ballymena, County Antrim, Northern Ireland
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង