អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Louis Koo

ឈ្មោះពេញ: Koo Tin-lok
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 21 Oct 1970
ទីកន្លែងកំណើត: Zhongshan, Guangdong, China
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង