អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Ken Watanabe

ឈ្មោះពេញ: Kensake Watanabe
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 21 Oct 1959
ទីកន្លែងកំណើត: Koide, Niigata, Japan
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង