អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Kevin Hart

ឈ្មោះពេញ: Kelvin Hart
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 06 Jul 1979
ទីកន្លែងកំណើត: Philadelphia, Pennsylvania
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង