អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Jackie Chan

ឈ្មោះពេញ: Jackie Chan Kong-sang
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 07 Apr 1954
ទីកន្លែងកំណើត: Hong Kong
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង