អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Justin Theroux

ឈ្មោះពេញ: Justin Paul Theroux
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 10 Aug 1971
ទីកន្លែងកំណើត: Washington, District of Columbia, U.S.A
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង