អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Jennifer Lawrence

ឈ្មោះពេញ: Jennifer Shrader Lawrence
ភេទ: Female
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 15 Aug 1990
ទីកន្លែងកំណើត: Louisville, Kentucky, U.S.A.
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង