អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Jennifer Connelly

ឈ្មោះពេញ: Jennifer Lynn Connelly
ភេទ: Female
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 12 Dec 1970
ទីកន្លែងកំណើត: New York, USA
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង