អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Jessica Chastain

ឈ្មោះពេញ: Jessica N. Howard
ភេទ: Female
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 24 Mar 1977
ទីកន្លែងកំណើត: Northern California, U.S.A
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង