អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Jesse Eisenberg

ឈ្មោះពេញ: Jesse Adam Eisenberg
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 05 Oct 1983
ទីកន្លែងកំណើត: Queens, New York, USA
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង