អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

James McAvoy

ឈ្មោះពេញ: James Andrew McAvoy
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 21 Apr 1979
ទីកន្លែងកំណើត: Port Glasgow, Scotland, United Kingdom
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង