អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Felicity Jones

ឈ្មោះពេញ: Felicity Rose Hadley Jones
ភេទ: Female
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 17 Oct 1983
ទីកន្លែងកំណើត: Brimingham, England, UK
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង