អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Evan Peters

ឈ្មោះពេញ: Evan Peters
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 20 Jan 1987
ទីកន្លែងកំណើត: St. Louis, Missouri, U.S.
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង