អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Emma Stone

ឈ្មោះពេញ: Emily Jean Stone
ភេទ: Female
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 06 Nov 1988
ទីកន្លែងកំណើត: Scottsdale, Arizona, USA
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង