អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Elizabeth Banks

ឈ្មោះពេញ: Elizabeth Irene Mitchell
ភេទ: Female
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 10 Feb 1974
ទីកន្លែងកំណើត: Pittsfield, Massachusetts, USA
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង