អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Eva Green

ឈ្មោះពេញ: Eva Gaëlle Green
ភេទ: Female
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 07 May 1980
ទីកន្លែងកំណើត: Paris, France
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង