អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Ethan Juan

ឈ្មោះពេញ: Ethan Ruan JingTian
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 08 Nov 1982
ទីកន្លែងកំណើត: Taichung, Taiwan
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង