អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Chris Pratt

ឈ្មោះពេញ: Christopher Michael "Chris" Pratt
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 21 Jun 1979
ទីកន្លែងកំណើត: Virginia, Minnesota
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង