អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Christoph Waltz

ឈ្មោះពេញ: Christoph Waltz
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 04 Oct 1956
ទីកន្លែងកំណើត: Vienna, Austria
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង