អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Colin Farrell

ឈ្មោះពេញ: Colin James Farrell
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 31 May 1976
ទីកន្លែងកំណើត: Castleknock, Dublin, Ireland
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង