អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Bill Hader

ឈ្មោះពេញ: William "Bill" Hader
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 07 Jun 1978
ទីកន្លែងកំណើត: Tulsa, Oklahama, USA
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង