អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Ben Mendelsohn

ឈ្មោះពេញ: Paul Benjamin Mendelsohn
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 03 Apr 1969
ទីកន្លែងកំណើត: Melbourne, Victoria, Australia
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង