អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Armie Hammer

ឈ្មោះពេញ: Armand Douglas Hammer
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 28 Aug 1986
ទីកន្លែងកំណើត: Los Angeles, CA
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង