អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Angelina Jolie

ឈ្មោះពេញ: Angelina Jolie Voight
ភេទ: Female
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 04 Jun 1975
ទីកន្លែងកំណើត: LA, California, USA
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង