អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Abigail Breslin

ឈ្មោះពេញ: Abigail Kathleen Breslin
ភេទ: Female
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 14 Apr 1996
ទីកន្លែងកំណើត: New York City, USA
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង