ព័ត៌មាន

តារាបញ្ចូលសម្លេងដើម ចូលរួមក្នុង "Lion King" ថតថ្មី

"Suicide Squad" វគ្គបន្ត ស្វែងរកអ្នកដឹកនាំថ្មី

ព្រះមហាក្សត្រ យាងសម្ពោធភាពយន្តរបស់ Angelina Jolie

ភាពយន្ត "X-Men" ទី៧ នឹងចាប់ថតក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

មុន 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 បន្ទាប់ 
ម៉ោងបញ្ចាំង