ព័ត៌មាន

JaiKonTV បន្ថែមភាពយន្តថៃកាន់តែច្រើនៗជាងមុន

ជើងខ្លាំងElodie Yung ក្នុង"The Hitman's Bodyguard"

"Annabelle: Creation" បំបែកឯកត្តកម្មចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃដំបូង

"Bad Genius" ទទួលពានរង្វាន់4នៅទីក្រុងកេប៊ិច

មុន 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 បន្ទាប់ 
ម៉ោងបញ្ចាំង