រូបភាព

ស្គាល់តួអង្គណាខ្លះនៅក្នុង "Wolf Warrior 2"?

អ្នកសរសេរ: Farah Hanis


ដឹកនាំ និង សម្តែងផ្ទាល់ដោយលោក Wu Jing រឿង "Wolf Warrior 2" ដាក់បញ្ចូលនូវតួអង្គល្បីៗ ទាំងអាស៊ី និង ហូទ្បីវូដបញ្ចូលគ្នា។ ហើយទាំងនោះមានដូចជា Frank Grillo, Celina Jade, Nan Yu, Hans Zhang និង Wu Jing ខ្លួនឯងផ្ទាល់ ហើយអ្នកក៏ប្រហែលជាប្រហែលមុខនូវតារាសម្តែងទាំងនេះផងដែរ។ ឆែកមើលខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ថាអ្នកធ្លាប់បានឃើញពួកគេនៅក្នុងរឿងអ្វីខ្លះ។ បន្ទាប់ពីអានហើយ កុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាការសម្តែងរបស់គាត់នៅក្នុង "Wolf Warrior 2"!


Wu Jing ដែលសម្តែងជា Wolf Warrior ឈ្មោះ Leng Feng ក៏ធ្លាប់បង្ហាញមុខនៅក្នុង "A Chinese Odyssey 3" ជាតួអង្គថាំងចេង ហើយក៏មានមុខនៅក្នុង "SPL 2" ផងដែរ


ប្រាកដណាស់ អ្នកប្រហែលជាចំណាំ Frank Grillo (តួអង្គ Big Daddy) ធ្លាប់សម្តែងជា Brock Rumlow នៅក្នុង "Captain America: Civil War" គាត់ក៏ធ្លាប់មានមុខជាតួអង្គ Leo Barnes នៅក្នុង "The Purge: Election Year" ដែរ


Celina Jade ដែលសម្តែងជា Dr. Rachel Prescott Smith, ក៏កំពុងបង្ហាញមុខក្នុងរឿងភាគ "Arrow" ជាតួអង្គ Shado (ខាងលើ) និងក្នុង "Skin Trade" សម្តែងជាតួអង្គ Min

Previous 1 2 Next 
Cinema Online, 7 តុលា 2017


ភាពយន្តទាក់ទង:
Wolf Warrior 2 (English / Mandarin) (05 Oct 2017)
A Chinese Odyssey 3 (Khmer) (27 Sep 2016)
SPL 2 (Khmer) (24 Jul 2015)
The Purge: Election Year (30 Jun 2016)
Captain America: Civil War (28 Apr 2016)
Skin Trade (16 Apr 2015)

Jwplayer article page COKH

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

តំណរទាក់ទង:

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង