ចំនុចពិសេស

សើចចុកពោះព្រោះ "Despicable Me 3" មកវិញហើយ!

ជាប់ក្នុងហេតុការណ៍ដដែលៗ កើតឡើងនៅម៉ោង "2: 22"

ជួបជាមួយតួឧក្រិដ្ឋជនក្នុងរឿង "Baby Driver"

តោះមកមើលរូបសាក់ថ្មីៗរបស់ Minions

មុន 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 បន្ទាប់ 
ម៉ោងបញ្ចាំង